(O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนวัฒน์ สุขขวัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน

เบญจมาศ : รายงาน