วันวานที่พากเพียร…สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ขอแสดงความยินดีกับคุณครูผดุงศักดิ์ อ่างทองและคุณครูลำพูน เขียวแสงเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้เคารพนับถือ โปรดประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป


ครูดุสิต/ครูเนติพง: ภาพ
ครูเยาวลักษณ์/ครูอนุชา : ข่าว
เบญจมาศ : รายงาน