ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  วันที่ 7–11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) นำโดยนายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียน
เป็นการเช็ดล้างทำความสะอาด จุดสัมผัสร่วมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19)
และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว