ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) นำโดยนายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564 โดยมีผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน การกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19)
และเพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว