ประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference พร้อมทั้ง จัดทำบันทึกข้อตกลง : MOU

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร นำโดย ศน.พจมาน หาญกล้า ศึกษานิเทศน์ สพป.สท.2
ศึกษานิเทศน์ประจำเครือข่าย นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
ประธานเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร เข้าร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference
พร้อมทั้ง จัดทำบันทึกข้อตกลง : MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2564
ตามนโยบาย “ปี 2564 ปีแห่ง เด็กสุโขทัย เขต 2 วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ของ ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว