ประชุมคณะครู เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดประชุมคณะครู
เพื่อชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันของการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 20 กันยายน 2564

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว