ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

        วันที่ 6-7 กันยายน 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนรายละ 2,000 บาท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,010 คน

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว