ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ระบบงาน ICT ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ : “ถ่ายรูปให้…เป๊ะ วีดิโอให้…ปัง” ด้วยสมาร์ทโฟน (ระดับพื้นฐาน)

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำโดย นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ นางสาวธัญชนิต มากมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ระบบงาน ICT ประจำปีการศึกษา 2564 หัวข้อ : “ถ่ายรูปให้…เป๊ะ วีดิโอให้…ปัง” ด้วยสมาร์ทโฟน (ระดับพื้นฐาน) โดยคุณครูทรงวุฒิ ทิมวงษ์ และคณะวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ ครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพ มีการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษา บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจงานของตนเอง รอบรู้ทันเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถพัฒนาตนเอง ให้ก้าวสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว 9/2564)

ครูดุสิต/สุชาดา และคณะคุณครู: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว