จัดนิทรรศการและนำเสนอ นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

            วันที่ 14 ธันวาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำโดย นายสาธิต มากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) พร้อมด้วย นางสาวการะเกด คุณาจันทร์
นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) และคณะครูโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
จัดนิทรรศการและนำเสนอประเด็นการติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เชิงประจักษ์
โดยท่าน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน ได้มาตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว