คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือนหลัง)
ประกอบด้วย ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
นายไพบูลย์ สุขเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
และนายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ได้เข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ของ นางสาวการะเกด คุณาจันทร์
และนางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว