การประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำโดย นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ประธานสนามสอบ นางสาวการะเกด คุณาจันทร์ นางสาวธัญชนิต มากมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้ดำเนินการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพทางการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)ครูดุสิต/สุชาดา และคณะคุณครู: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว