การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นำโดย นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอศรีนคร และ ดร.ศุกลรัตน์  มิ่งสมร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว