การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางสุริรัชต์ ดีล้น ผู้ประสานโรงเรียน
และ ศน.ปรียา เตี้ยมชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

ครูดุสิต/สุชาดา: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว