การจัดอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว 9/2564 : PA)

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว 9/2564 : PA) โดยมี ผอ.สาธิต มากมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ตลอดจน
การดำเนินการตามข้อตกลงเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ การคงวิทยฐานะ
การวิเคราะห์ตนเอง ตามหลักเกณฑ์ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

ครูดุสิต/สุชาดา และคณะคุณครู: ภาพ
ครูอนุชา : ข่าว