นักเรียนระดับชั้น ป. 4 ไปทัศนศึกษาที่สวนนกชัยนาท

1

24 พ.ย.2560 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ไปทัศนศึกษาที่สวนนกชัยนาท จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน

รู้จักสายพันธุ์นก ปลา และสัตว์ ชนิดต่างๆมากมาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และได้รับความสนุกสนานอีกด้วย

2 3
4 5
6 7
8 9
10 12