Home

งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2

 

             เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)โดยการนำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนื่อที่จังหวัดเชียงรายทั้งสิ้น 6 รายการ ดังนี้

 (1)อาขยาน ช่วงชั้นที่ 1 ป.3

(2)อาขยาน ช่วงชั้นที่ 2 ป.6

(3)โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง

(4)โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ป.3

(5) วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก

(6)คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล้กทรอนิกส์(e-book)

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)