Home

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด

DSC_1778
เมื่อ 12-14 ธันวาคม โรงเรียนได้จักกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นที่ ค่ายพระศรีนพมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรม และความสามัคคีในหมู่ของตนเอง

DSC_1707_resize DSC_1716_resize
DSC_1722_resize DSC_1755_resize
DSC_1775_resize DSC_1808_resize
DSC_1815_resize DSC_1832_resize
DSC_1873_resize DSC_1895_resize
DSC_1903_resize DSC_1912_resize
DSC_1926_resize DSC_1940_resize
DSC_1946_resize DSC_1950_resize
DSC_1952_resize DSC_1961_resize
DSC_1965_resize DSC_1995_resize
DSC_2020_resize DSC_2029_resize
DSC_2041_resize DSC_2101_resize
DSC_2104_resize DSC_2117_resize
DSC_2122_resize DSC_2132_resize
DSC_2136_resize DSC_2143_resize
DSC_2144_resize DSC_2145_resize
DSC_2157_resize DSC_2160_resize
DSC_2178_resize DSC_2203_resize
DSC_2210_resize DSC_2220_resize
DSC_2227_resize DSC_2239_resize
DSC_2252_resize DSC_2256_resize
DSC_2257_resize DSC_2284_resize
DSC_2287_resize DSC_2335_resize
DSC_2363_resize DSC_2368_resize
DSC_2291_resize DSC_2299_resize