Home

พัฒนาครูสู่ระบบ it

DSC_1040

เมื่อวันที่ 1 0 พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา "แท็บเล็ต" เพื่อการเรียนรู้ ขึ้น เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้มีความรู้

เกี่ยวกับการใช้งาน แท็บเล็ต เพื่อให้ทันต่อโลกยุคไซเบอร์ ในปัจจุบัน

 

DSC_1026_resize DSC_1021_resize
DSC_1043_resize DSC_1045_resize
DSC_1047_resize DSC_1029_resize
DSC_1041_resize DSC_1042_resize
DSC_1038_resize DSC_1039_resize
DSC_1052_resize DSC_1054_resize
DSC_1074_resize DSC_1075_resize