Home

โครงการแก้ไขปัญหา สถานการโรคไข้เลือดออก

        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยการทำของท่าน ผอ.สาธิต มากมี ร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร ได้จัดให้นักเรียนช่วยกันเก็บขยะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย บริเวณทางรถไฟและพื้นที่ใกล้เคียง

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)