Home

การฝึกอบรมธรรมปฏิบัติ"คนไทยสำนึกดีหัวใจสีขาว"

DSC_1876

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ทางคณะวิทยากรจากโครงการคนไทยสำนึกดีหัวใจสีขาว ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการฝึกสมาธิเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ควา่มคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม 

DSC_1914 DSC_1888
DSC_1856 DSC_1927
DSC_1911 DSC_1906
DSC_1904 DSC_1893
DSC_1945
DSC_1921
DSC_1934
DSC_1901
DSC_1941 DSC_1923
DSC_1879 DSC_1957