Home

นักเรียนทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

          

             เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุ กูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ได้ไปนัศนศึกษาที่ Chiangmai zoo aquarium จังหวัด เชียงใหม่

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)