Home

การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง'

DSC_0379

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้จัดการประกวด

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปี 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)

 ผลการประกวด โรงเรียนอนุบาลศรีนครได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่1และ โครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่2

และได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ไปแข่งงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 61 ที่จังหวัด พิจิตร  

DSC_0285 DSC_0304
DSC_0287 DSC_0313
DSC_0297 DSC_0288
DSC_0481 DSC_0468
DSC_0383 DSC_0387
DSC_0363 DSC_0365
DSC_0494 DSC_0497
DSC_0390 DSC_0404