Home

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ไทย คณิต วิทย์)

DSC_0779

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ไทย คณิต วิทย์)

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์การมีส่วนร่วม

การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน บรรยากาศภายในค่ายมีแต่รอยยิ้มของนักเรียนและคุณครู

DSC_0776 DSC_0791
DSC_0862 DSC_0860
DSC_0846 DSC_0842
DSC_0793 DSC_0797
DSC_0809 DSC_0802
DSC_0820 DSC_0823
DSC_0901 DSC_0907
DSC_0878 DSC_0868
DSC_0921 DSC_0942
DSC_0983 DSC_0994