Home

การประเมินการดำเนินงานกลุ่ม อย.น้อย

DSC_4282

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ทางกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กำหนดให้มีการให้ความรู้ และตรวจประเมินการดำเนินงานของกลุ่ม อย.น้อย ตามโครงการประกวดโรงเรียน อย.น้อย   จังหวัดสุโขทัย

 

DSC_0009
DSC_0012
DSC_0068
DSC_4274
DSC_4175 DSC_4210
DSC_0028
DSC_0049
DSC_4149 DSC_4228
DSC_4255
DSC_4249
DSC_0039 DSC_4216
CSC_0106 CSC_0105
DSC_0121 DSC_0087
DSC_0134 DSC_0024
DSC_0067 DSC_0078
DSC_0086 DSC_0073