Home

กีฬาเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร 2553

img16

                เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดการกิจกรรมกีฬาเครือข่ายโรงเรียนศรีนครขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองแหน โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นปรธานเปิดพิธี ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนครได้ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

 (พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )