Home

งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๐ จังหวัดเชียงราย

 

 

img17

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี  ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 60 จังหวัด เชียงราย โดยได้รับรางวัลดังนี้

 

1.  โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป. ๑-๓ ได้เหรียญทอง

 

2.   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖ ได้เหรียญทอง

 3.   การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก  ระดับชั้น ป. ๑-๓ ได้เหรียญทองแดง

 

4.  การสร้างหนังสือิเลคทรอนิกส์(E-Book)  ระดับชั้น ป. ๔-๖ ได้เหรียญเงิน

 

5.  ท่องอาขยาน ระดับชั้น ป. ๑-๓  ได้เหรียญเงิน

 

6.  ท่องอาขยาน ระดับชั้น ป ๔-๖   ได้เหรียญทองแดง 

 

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว )