Home

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว " โรงเรียนอนุบาลศรีนคร"

Picture 115

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดการต้องรับคุณครู 2 ท่าน คือ 

1. คุณครู สุภาพร  บินทจร

2. คุณครู ชูศักดิ์  เจริญดี

เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ ของโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)

Picture 100 Picture 101
Picture 126 Picture 127
Picture 098 Picture 130
Picture 112 Picture 087