Home

กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลศรีนคร

 

              เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย " รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา"

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)