Home Content Layouts

ทัศนศึกษา บึงฉวาก จังหวัด สุพรรณบุรี

 

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุ กูล) โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษาที่ บึงฉวาก จังหวัด สุพรรณบุรี

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)