Home

เข้าค่ายพักแรม ที่ค่ายลูกเสือ รามคำแหง จังหวัด สุโขทัย

                         เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2553 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนคร โดยการนำของ นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ที่ ค่ายลูกเสือ รามคำแหงสุโขทัย เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคีและรู้จักเสียสละ รวมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

(พิพัฒน์...ภาพ/ทรงวุฒิ...ข่าว)