Home

คณะละครฅนทำคนดู

1

12 กันยายน 2560 คณะละครฅนทำคนดู จากกรุงเทพมหานคร มาจัดการแสดงละครเรื่อง

พระมหาชนก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก

2 3
4 5
6 7
8 10
11 14