Home

กิจกรรม ออกกำลังกาย

DSC_0190

28 ธ.ค.2559 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

DSC_0186 DSC_0195
DSC_0201 DSC_0210
DSC_0211 DSC_0219
DSC_0231 DSC_0238