Home

วันเด็กแห่งชาติ

DSC_0273

14 ม.ค.2560 คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) และโรงเรียนบ้านตาลพร้า

ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนครจัดขึ้น โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย

นายอำเภอศรีนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ

ได้รับความสนุกสนาน สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญประจำปี 2560 ที่ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ให้ไว้ว่า "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"

DSC_0278 DSC_0288
DSC_0299 DSC_0307
DSC_0311 DSC_0311
DSC_0332 DSC_0348
DSC_0371 DSC_0385
DSC_0385 DSC_0418