Home

ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

DSC_0442

16 ม.ค.2560 คณะผู้บริหาร ครู กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู

(ครั้งที่ 61)ประจำปี 2560 โดยมีนายโอฬาร ธนสัญชัย นายอำเภอศรีนคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์การเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมความสามัคคี

ความร่วมมือระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของไทยไว้ ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญประจำปี 2560 ที่ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ให้ไว้ว่า "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" 

DSC_0434 DSC_0437
DSC_0438 DSC_0451
DSC_0464 DSC_0476
DSC_0479 DSC_0482
DSC_0504 DSC_0522
DSC_0544 DSC_0565
DSC_0568 DSC_0024