Home

ผอ. สพป.สท2 มอบนโยบายการศึกษา

 

1

29 มิถุนายน 2559 นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

โดยบรรยายนโยบายและจุดเน้น การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

2 3
5 6
7 9
8 11