Home

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

1

15 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ร่วมจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

ณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา

และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา 

2 3
5 6
10 9
8 7
4 11