Home

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

DSC_0713

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา และสร้างความเข้าใจในการร่วมมือกันพัฒนานักเรียนระหว่างบ้านและโรงเรียน 

DSC_0706 DSC_0717
DSC_0709 DSC_0715
DSC_0716 DSC_0719
DSC_0720 DSC_0722
DSC_0745 DSC_0747