Home

ปั่นเพื่อแม่ Bike for MOM

462

ทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการเฉลิมพระกียรติ "ปั่นเพื่อแม่"Bilk For MOM ขึ้นวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรมนี้จะจัดกิจกรรมแบบฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จำนวน 5 ฐาน ดังนี้

1. การถนอมอาหาร (นางน้ำอ้อย  แย้มจันทร์)   2. การปักผ้า (นางสำลี่ บำรุงเมือง)  

3.การทำน้ำหมักชีวภาพ(นายบุญยืน  สารบุญมา)4. การร้อยมาลัย (นางแวว  มั่นเกิด)  5. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 

18356 65
234 2215
68 2967
9612 84
1058 1091
6280 18366
7075 1204