Home

อนุบาลศรีนครเกมส์

DSC_1181
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน โรงเรียนได้จัดกีฬาสีภายในโรงเรียน"อนุบาลศรีนครเกมส์" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา
สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
DSC_1036 DSC_1042
DSC_1050 DSC_1057
DSC_1060 DSC_1064
DSC_1076 DSC_1081
DSC_1104 DSC_1087
DSC_1111 DSC_1131
DSC_1146 DSC_1169
DSC_1175 DSC_1192
DSC_1196 DSC_1205
DSC_1221 DSC_1224
DSC_1231 DSC_1239
DSC_1247 DSC_1253
DSC_1258 DSC_1268
DSC_1273 DSC_1275
DSC_1277 DSC_1280
DSC_1286 DSC_1296
DSC_1304 DSC_1311
DSC_1316 DSC_1351