Home

พิธีไหว้ครู

DSC_1153 - Copy
วันที 4 มิถุนายน โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558  
เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูต่อครูผู้ให้ความรู้ และแสดงให้ถึงความรัก  และเมตตาของครูต่อศิษย์ 
DSC_1088 - Copy DSC_1108 - Copy
DSC_1086 - Copy DSC_1059 - Copy
DSC_1135 - Copy DSC_1145 - Copy
DSC_1158 - Copy DSC_1162 - Copy
DSC_1175 - Copy DSC_1189 - Copy
DSC_1228 - Copy DSC_1236 - Copy
DSC_1245 - Copy DSC_1247 - Copy