Home

การประเมินคุณภาพภายใน

DSC_0945
วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ได้รับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
และร่องรอยการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ละมาตรฐาน ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ 
DSC_0947 DSC_0948
DSC_0953 DSC_0962
DSC_0968 DSC_0969
DSC_0972 DSC_0973
DSC_0975 DSC_0976
DSC_0981 DSC_0982