Home

พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย/ปพ.1

DSC_0177

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ทางโรงเรียนอนุบาลศรีนครโดยมี นายสาธิต  มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร

บัณฑิตน้อย/ปพ.1 และมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยได้รับความร่วมมือจากผ้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

DSC_0238 DSC_0211
DSC_0204 DSC_0194
DSC_0207 DSC_0278
DSC_0247 DSC_0264
DSC_0279 DSC_0291
DSC_0142 DSC_0143
DSC_0298 DSC_0318
DSC_0322 DSC_0329