Home

การประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สพป.สท. 2

DSC_0397
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดการประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพผมสัมฤทธฺ์ทางการเรียน(o-net)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 มัธยมศึกษาปีที่3 และ ประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย
มี นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานในพิธี

 

DSC_0391 DSC_0395
DSC_0389 DSC_0398
DSC_0401 DSC_0406
DSC_0404 DSC_0415
DSC_0428 DSC_0431
DSC_0435 DSC_0439