Home

 

11 มีนาคม 2557 น.ส.ปิ่นแก้ว  ยังคำมั่น  นิสิตปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้มาสัมภาษณ์ ผอ.สาธิต  มากมี  เกี่ยวกับ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการศึกษา 

ประกอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาระบบการใช้ประโยชน์งานวิจัยทางการศึกษา