Home

ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

DSC_2051
ทางเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ได้จัดงานวันครู ประจำปี 2557 ขึ้น ในวันที่ 16 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้
DSC_1814 DSC_1816
DSC_1823 DSC_1836
DSC_1837 DSC_1839
DSC_1844 DSC_1853
DSC_1856 DSC_1865
DSC_1869 DSC_1873
DSC_1877 DSC_1877
DSC_1886 DSC_1888
DSC_1890 DSC_1897
DSC_1906 DSC_1909
DSC_1910 DSC_1911
DSC_1916 DSC_1922
DSC_1927 DSC_1930
DSC_1939 DSC_1940
DSC_1943 DSC_1948
DSC_1963 DSC_1965
DSC_1971 DSC_1973
DSC_1980 DSC_2056
DSC_2064 DSC_2071
DSC_2076 DSC_2078
DSC_2085 DSC_2087
DSC_2100 DSC_2102
DSC_2105 DSC_2108
DSC_2109 DSC_2116
DSC_2142 DSC_2151
DSC_2181 DSC_2183
DSC_2190 DSC_2211
DSC_2231 DSC_2243
DSC_2249 DSC_2254