Home

อบรมการใช้ระบบauthen และการใช้สื่อการสอน

DSC_0713
โรงเรียนได้จัดอบรมการใช้ ระบบการลงชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต(authen) และการใช้สื่อการสอนในเซิร์ฟเวอร์ (server) เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และยังสามารถนำสื่อการสอนไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
DSC_0724_resize DSC_0777_resize
DSC_0001_resize DSC_0004_resize
DSC_0015_resize DSC_0728_resize
DSC_0733_resize DSC_0740_resize
DSC_0751_resize DSC_0762_resize
DSC_0772_resize DSC_0780_resize
DSC_0781_resize DSC_0792_resize
DSC_0805_resize DSC_0812_resize
DSC_0814_resize DSC_0818_resize
DSC_0819_resize DSC_0820_resize