Home

ฝึกรู้ ฝึกดู ฝึกคิด

DSC_2531
โครงการธรรมะศึกษาพัฒนาจิต วันที่ 10 มิ.ย 56 เพื่อให้นักเรียนได้ ฝึกรู้ ฝึกดู  ฝึกคิด  และจะได้นำกลับมาใช้ในชีวิติประจำวัน
และปรับใช้กับการเรียน  
DSC_0012_resize DSC_0010_resize
DSC_0016_resize DSC_0018_resize
DSC_0022_resize DSC_0028_resize
DSC_0042_resize DSC_2484_resize
DSC_2676_resize DSC_2499_resize
DSC_2518_resize
DSC_2525_resize
DSC_2532_resize DSC_2544_resize
DSC_2546_resize
DSC_2648_resize
DSC_2657_resize DSC_2675_resize