Home

ประวัติโรงเรียน

 

2555-05-25 11-16-13_0008_resize
2555-05-25 11-10-48_0003_resize
2555-05-25 11-15-08_0007_resize
2555-05-25 11-08-41_0001_resize
2555-05-25 11-09-31_0002_resize 2555-05-25 11-13-06_0005_resize
2555-05-25 11-14-16_0006_resize 2555-05-25 11-12-00_0004_resize

 

รงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลนครเดิฐ(วัดคลองมะพลับ)

เปิดสอนเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2479 โดยการสนับสนุนของ นายหมอ   ชุนนะวรรณ์  กำนันตำบลนครดิฐ

สถานที่ตั้งโรงเรียนอาศัยศาลาการเปรียญ วัดคลองมะพลับ เป็นโรงเรียนชั่วคราวต่อมาบริษัทข้าวไทยได้ให้ทุนก่อ

ตั้งอาคารเรียนหนึ่งหลังเป็นแบบทรง ปันหยา ขนาด 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 8,500 บาท(แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 เมื่อพ.ศ. 2490 การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน นายหมอนชุนนะวรรณ์ ประธานกรรมการศึกษา เห็นว่าบริษัทข้าวไทย

ให้การสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นอย่างดียิ่งจึงอนุญาตเปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนไทยธัญญานุกูล เพื่อเป็นเกียรติ

และเป็นที่ระลึกให้กับ “บริษัทข้าวไทย” มาจนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุญาติ

เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) ตามมติของคณะกรรมการโรงเรียน

เพื่อสนองนโยบายโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยามหามงคลของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

และยังวงเล็บชื่อเดิม เอาไว้เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมา